ناشران ثروتمند

ناشران ثروتمند در کارگاه آموزشی-تخصصی “ناشران ثروتمند” شرکت کردند.

/
مدیران انتشرات و مسئولین فروش آنها به همراه ۲۵۰۰ نفرعامل فروش کتاب در سطح کشور در کارگاه آموزشی تخصصی ناشر ثروتمند حضور داشتند