لطفاً توجه داشته باشید که:

از آوردن کودکان خودداری کنید.

و فقط همکاران، مشتریان، دوستان و آشنایانی که کسب‌و‌کار دارند یا مدیر هستند را می‌توانید به عنوان مهمان دعوت کنید و همراه خودتان بیاورید.

جهت ثبت اطلاعات حداکثر دو مهمان، اطلاعات زیر را تکمیل و ارسال کنید:

  • اطلاعات مهمان اول

  • اطلاعات مهمان دوم