مطالب توسط amin.mansouri@gmail.com

بیکاری و الگوبرداری از مشاغل دیگر

آیا بیکاری وجود دارد ؟   بخشی از مشکل بیکاری که امروزه دامنگیر جوانان ما شده از نبودن فرصت‌های شغلی مناسب است.   دکتر رضا محمدکاظمی بسیاری از مهاجرت‌های جوانان ایران را به دلیل نبودن نوع شغل دلخواه آنها می داند، او تاکید می‌کند که ما در ایران تعداد مشاغل محدود و تکراری داریم. یکی از راهکارهایی […]

اصول کسب و کار ؛ سپاسگزاری رمز درخشیدن در کسب و کار

در اصول کسب و کار نیاز به ارتباط با وازتخانه می باشد. هنوز در کشور ما وزارتی داریم به نام وزارت کار! در صورتی که در دنیا این وزارت به وزارت کارآفرینی تغییر پیدا کرده است. چرا که قوانین و اصول کسب و کار ما هنوز بر پایه پنج تا شش دهه قبل است. دکتر […]

رکود و بیکاری – قسمت اول راهکار توسط علی درجزینی

بازار ایران در رکود است؟ چرا در ایران بیکاری تا این حد زیاد شده است؟ آیا می‌دانید صنعت نسل سوم در دنیا چیست؟ و چرا در نسل چهارم تعداد زیادی از شغل ها از بین می روند و بیکاری شکل می‌گیرد.   دکتر عباس زارعی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دراین رابطه و […]