علی درجزینی

علی درجزینی از دیروز تا امروز - ابرطلایی

/
علی درجزینی از دستفروشی آغاز کرده،کار در مکانیکی، فروشندگی در بازار م…