سمینار جان سخت اقتصادی

مشتری بیخ گوش شماست - مشتری پیدا کن و پیشرفت کن

/
تا حالا به این موضوع فکر کردی که: چطور می تونی با پیدا کردن مش…
سمینار جان سخت اقتصادی

سمینار جان سخت اقتصادی : برشی از افکار یک مرد ورشکسته

/
من روزهای خاکستری زیادی رو سپری کردم. انقدر خاکستری که هیچ کورسوی ا…