چقدر در بازاریابی کسب و کارتان موفق هستید؟
تست علمی با تحلیل نتیجه


گزینه هایی که به فکر و عمل شما نزدیکترست را انتخاب کنید

1

به نظر شما زیاد کردن هزینه های بازاریابی (تحقیق بازار و تبلیغات) چقدر در افزایش فروش تاثیر دارد؟

2

به نظر شما با هزینه زیاد برای بازاریابی ، میتوان فرهنگ استفاده از یک محصول(یا خدمات) را ایجاد کرد؟

3

به نظر شما ممنوعیت های قانونی چقدر در هزینه های بازاریابی تاثیر دارند؟

4

به نظر شما با استخدام نیروی متخصص بازاریابی میتوان هزینه های بازاریابی را کم کرد؟

5

به نظر شما آموزش فروش و بازاریابی ، چقدر در کم کردن هزینه های بازاریابی تاثیر دارد؟

6

به نظر شما با فروش بیشتر میتوان ضعف بازاریابی را جبران کرد؟

7

به نظر شما شناخت صحیح مشتری چقدر در کم کردن هزینه های بازاریابی اثر دارد؟