بخش اول : چرا تا به امروز کمتر از انتظارتان موفق شده اید؟

بخش دوم : دوره مدیران برتر چیست

و چگونه کسب و کار شما را رونق میدهد؟

بخش سوم : تفاوت سیستم آموزشی با دوره آموزشی چیست؟

بخش چهارم :یک مربی خوب چه کسی است؟

چرا من (علی درجزینی) می تونم کمکت کنم؟

بخش پنجم : سیستم افزایش شانس موفقیت

بخش ششم : سیستم امتیازدهی دوره مدیران برتر چیست؟

و چطور به رشد شما کمک میکند؟

بخش هفتم : چگونه میتوان در پیشرفته دوره مدیران برتر شرکت کرد؟

بخش هشتم : شرایط رزرو جلسه مصاحبه حضوری (یا غیرحضوری)

برای شرکت در دوره مدیران برتر چیست؟

بخش دهم : دوره موفقیت

چرا نباید دوره پیشرفته مدیران برتر را از دست داد؟

مدیران برتر